Register | Login

Phần “Describe your item” là phần chính khi đưa hàng lên eBay. Tại phần thông tin này, đa số các mặt hàng đều được giảm giá từ 30% tới 50%. Ở đây bạn có thể tìm thấy cả những nhãn hiệu có tên tuổi lẫn những sản phẩm do shop tự đăng. Chủ sh

Who Voted for this StoryUsefulEnglish.net is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories